รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน “เกียรติบัตรโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ภายในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ ในฐานะนักวิจัยร่วมในโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ภายใต้หัวข้อวิจัยหลัก คือ “การพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้เข้ารับพระราชทาน “เกียรติบัตรโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ ได้นำเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง “วิธีการหาค่าเอนโทรปีของการเกิดที่ต่ำที่สุดสำหรับครีบตามแนวยาว ครีบหนาม และครีบวงกลมที่อยู่ในสภาวะผิวเปียกบางส่วน” ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยหนึ่งภายใต้หัวข้อวิจัยหลักในโครงการดังกล่าว

 

ภาพและข่าวโดย Facebook page: BUU Research