ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
  2. ห้องสอบ