วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ และทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ภายหลังจากพิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้มีการจับรางวัลมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในคณะฯ