ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อมาตรฐาน ISO

อบรมสัมมนาหลักสูตรมาตรฐาน ISO

ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อมาตรฐาน ISO
(• ISO9001:2015 • ISO14001:2015 • ISO45001:2018)
ในวันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้อง M801 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 1000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
ได้ทาง http://goo.gl/ZrDNVo หรือ Scan QR Code

พร้อมรับ ใบ Certificate (สำหรับใช้สมัครงาน)
จากวิทยากร อาจารย์ ดร.ทอง พุทธลอด

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณรุจิภาส เชื้อจง
โทรศัพท์มือถือ 080-614-9839
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 3395
Email : rujipas@eng.buu.ac.th
Line ID สามารถแสกน QR Code ได้ดังภาพ

QR Code สำหรับรับสมัครอบรม