หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ด้านการจราจร ด้วยโปรแกรม Aimsun ระดับกลาง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “การใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ด้านการจราจร ด้วยโปรแกรม Aimsun ระดับกลาง (Aimsun Traffic Simulation Course – Intermediate level)” ขึ้นระหว่าง วันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจุดประสงค์การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้วิศวกรที่ดูแลงานด้านวิศวกรรมจราจรได้สามารถ เข้าใจหลักการ การประยุกต์ใช้ และการปรับเทียบแบบจำลองด้านการจราจรได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบ Dynamic Traffic Assignment, Stochastic Route Choice, Path calculation & selection, Dynamic User Equilibrium, Microscopic traffic simulation, Calibration process, Mesoscopic & Hybrid Simulation โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองการจราจร ดร.นพคุณ บุญกระพือ เป็นวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตรอบรมครั้งนี้

การจัดอบรมได้รับการสนใจจากหน่วยงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ซึ่งได้ส่งวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลงานด้านวิศวกรรมจราจร เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยผลผลการประเมินความพึงพอใจหลังจากจบหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้คะแนนที่เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมและภาพรวมของการจัดการอบรมอยู่ในระดับดีมาก