หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering, B.Eng.)

หมายเหตุ: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่มีหลักสูตรที่เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552

*เปิดรับสมัครทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
**มีทุนการศึกษาสำหรับภาคปกติ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Master of Engineering, M.Eng.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

* เปิดทั้งการศึกษาแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา

มีทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับหลักสูตรแบบเต็มเวลา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

* มีทุนผู้ช่วยสอน