โครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ปรกกอบการ เพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ .อบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และวันนั้นพบผู้ประกอบการเพื่อการสมัครงาน (Job Fair) สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการเขียนประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงานที่ถูกต้อง สร้างโอกาสและทางเลือกในการสมัครงานของนิสิต สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสมัครและสัมภาษณ์งาน และผู้ประกอบการภาคอุสาหกรรมสามารถรับนิสิตเข้าทำงานได้ตรงตามความต้องการ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมพ.ศ. 2562 จะเป็นกิจกรรมอบรมการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงาน ให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียติจากวิทยากรบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้และ workshop การเขียนประวัติส่วนตัว สำหรับกิจกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการเพื่อการสมัครงาน (Job Fair) ช่วงที่ 2 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการแนะแนวสหกิจศึกษา ให้แก่นิสิตผู้ที่สนใจจาก บริษัท Adient & Summit Corporation Co. Ltd. และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ณ ห้องประชุม 2 และห้องคอมพิวเตอร์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ได้มีบริษัทจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ มาร่วมกิจกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการ กว่า 45 บริษัท ณ ลาน IT ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้มีกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นิสิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา