เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th/

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ชั้น 7 อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ติดต่อ 038-102-700 ต่อ 705, 707  มือถือ 065-853-8270
e-mail: grd.buu@go.buu.ac.th
website: http://grd.buu.ac.th/wordpress/