โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอดสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่อไป โดยค่ายดังกล่าวมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 1 ธันวาคม 2562