โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC หลักสูตร “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC หลักสูตร “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” และได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย EEC Model  ณ ห้องนภาลัย เอ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี