โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน ยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง Vision Application/Image Processing บน Raspberry Pi โดยใช้การออกแบบด้วยกราฟิก Function Block ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ M431 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา