โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมแขนกล DOBOT วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมแขนกล DOBOT ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรภายใต้ภาคอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกิจกรรมการควบคุมแขนกล DOBOT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลเดช กุลกะดี และทีมงาน เป็นวิทยากร และควบคุมดูแลความปลอดภัยในโครงการเป็นอย่างดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คณะวิทยากรมา ณ โอกาสนี้ด้วย