โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา EEC อย่างบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานบันการศึกษาใน EEC สามารถเป็นกลไกหลักในการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมตามแนวทาง EEC Model และจัดทำแผนงานและคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการกันอย่างแท้จริง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานฯ EEC HDC เป็นประธานภายในงาน