โครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการใช้ชุดฝึกระบบอัตโนมัติให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้มีทักษะการใช้งานชุดฝึกระบบอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Delta Electronics (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถช่างและวิศวกรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะวิศวกรด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไอโอที อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ต่อไปในอนาคต