โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0

Automation Park ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในระหว่างวันที่ 8-9,16-17 และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาภาคการผลิต และเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐ และสินเชื่อธนาคาร ภายในโครงการได้มีกิจกรรมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ Productivity Improvement, Automation system design, Interner of Things (IoT in Action), Project IoT in Action (Show & Share) โดยผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ทุกท่านจะได้สิทธิ์ประโยชน์พิเศษเพื่อเข้าอบรมการใช้งาน PCL ของ Automation Park ต่อไปในอนาคต

ผู้ที่สนใจโครงการอบรมให้ความรู้เพ่ิมพูนทักษะสู่ Industrial 4.0 สามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่
https://www.facebook.com/BuraphaEngineering/
https://www.facebook.com/EEC-Automation-Park-117156816334796/