โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ รุ่นที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเครื่องมือ Fablab สำหรับครูแกนนำ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) สังกัด ม.บูรพา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริงให้ครูแกนนำตัวแทนจากโรงเรียน/สถานศึกษาทั้ง 14 แห่ง ในการดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมความพร้อมให้กับครูแกนนำ ให้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้วยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) พร้อมสร้างกระบวนทัศน์ด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต้นแบบ อาศัยความสามารถด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ให้เกิดขึ้นตามแผนกำหนดการของโครงการร่มใหญ่ของ สวทช. และเพิ่มพูนทักษะการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับไปจัดตั้งเป็นโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ของโรงเรียน/สถานศึกษาของตนเองได้