โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ISO โดย ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ISO ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน มาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทอง พุทธลอด และทีมงานเป็นผู้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช เวลา 08.30-17.00 น. แล้วพบกับโครงการอบรมที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 และ EEC ใหม่ในโอกาสหน้า โดยศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา