โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับนิสิตก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการฝึกงาน การเขียนบันทึกการทำงานประจำวัน และการทำรายงานผลการฝึกงานได้อย่างถูกต้อง ได้มีกิจกรรมบรรยายดังหัวข้อต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน วิทยากรโดย อาจารย์ชาญชัย พลตรี อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในการทำงานภาคอุตสาหกรรม และบันทึกการทำงาน (Log book) การทำรายงานการงึกงาน (Progress Report) วิทยากรโดย ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ความปลอดภัยในการทำงาน วิทยากรโดย ดร.ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์