โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นให้กับคณาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ไปจนถึงการนิเทศงานสหกิจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย และสามารถพัฒนาบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ เป็นวิทยากรในโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ วิทยากรมา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ได้ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ในด้านงานสหกิจศึกษา