โครงการ สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป และเป็นโอกาสอันดีที่ให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ขอพรจากผู้ใหญ่ในคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้