โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ผ่านการศึกษาดูงาน ในการจัดการเรียนหลักการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) และแนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพของวิศวกร ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา