กรณีนิสิตประสงค์ขอกักตัวสอบเนื่องจากติดเชื้อ COVID-19

  1. นิสิตยื่นขอความประสงค์ขอกักตัวสอบผ่านฟอร์มออนไลน์ทาง website คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ https://bit.ly/3QizO1a ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง
  2. นิสิตเดินทางไปยังพื้นที่กักตัวสอบ โถงลอยระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  3. นิสิตแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรที่มีรูปที่ออกโดยราชการผ่านกล้องบริเวณลงชื่อเข้าสอบและยินยอมให้บันทึกภาพขณะทำการสอบ ณ บริเวณโต๊ะด้านหน้าห้องสอบ และนำข้อสอบเข้าไปประจำที่นั่งสอบในห้องที่จัดเตรียมไว้ให้
  4. เมื่อทำการสอบเสร็จสิ้น ให้นิสิตวางข้อสอบไว้ที่จุดส่งข้อสอบที่กำหนดให้