การรับสมัครเข้าศึกษา/Admission Information

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0164/2563 เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

  • ระยะเวลาการรับสมัคร
    • รอบที่ 1    ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
    • รอบที่ 2    ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
    • รอบที่ 3    ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  • เปิดเรียน  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร

Link : ระบบรับสมัคร https://grd-admission.buu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ (เปิดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 3)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต