Skip to content

Leading Industry-oriented Engineering Faculty in the East

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

พันธกิจ

สร้าง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สนองนโยบายของประเทศ

GEARS

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร และสร้างแรงขับเคลื่อนร่วมกันในทุกภาคส่วน

G = Growth Mindset (คิดก้าวหน้า)
E = Excellent (กล้าเป็นหนึ่ง)
A = Altruism (คิดถึงสังคม)
R = Respect (นิยมปัญญา)
S = Smart (พัฒนาก้าวไกล)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ.

  ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. นั้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยมีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กินอยู่ดีแพลทฟอร์ม และศูนย์ EEC Automation Park จำนวน 2 วัน ดังนี้ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565และวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 • กิจกรรมเปิดโลกการศึกษา “การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต” ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา “การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนองครักษ์ ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ ตามความสนใจและความถนัด โดยมีการจัดนิทรรศการ แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงานได้มีกิจกรรมแนะนำ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 8 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ

 • โครงการอบรมการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลายเบื้องต้น “BASIC NON-DESTRUCTIVE TESTING”

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลายเบื้องต้น “BASIC NON-DESTRUCTIVE TESTING” ขึ้น ในวัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนมัธยม คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจทั่วไป

 • โครงการ Open House Engineering Workshop 2022

  👷‍♂️ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรม Open House Engineering Workshop 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้น้อง ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมแนะแนวทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป ในภาคเช้าได้มีพิธีเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • Gear BUU Golf ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานกอล์ฟสัมพันธ์ Gear BUU Golf ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คุณธวัชชัย ศรีทอง ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สนามกอล์ฟ ปาริชาต อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ ลิงค์ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี โดยมีนักกอล์ฟทั้งที่เป็นคณาจารย์ ศิษย์เก่า

EEC Automation Park

ศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Automation ในเขต EEC

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา