Skip to content

Leading Industry-oriented Engineering Faculty in the East

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

พันธกิจ

สร้าง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สนองนโยบายของประเทศ

GEARS

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร และสร้างแรงขับเคลื่อนร่วมกันในทุกภาคส่วน

G = Growth Mindset (คิดก้าวหน้า)
E = Excellent (กล้าเป็นหนึ่ง)
A = Altruism (คิดถึงสังคม)
R = Respect (นิยมปัญญา)
S = Smart (พัฒนาก้าวไกล)

 • นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2565 จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์

  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2565 จาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ วิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์

 • นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 88 คนและอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานที่ EEC Automation Park และฝึกฏิบัติการทางด้านพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Engineering) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัมนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยไปสู่ Industry 4.0 และให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติการจริง คณะวิศวกรรมศาสตร์หวังว่าการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทำให้น้องๆ

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และคุณอภิภัทร วัฒนาโกศัย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมี ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณณรงค์ สุวัชรพาณิชย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือดังนี้ พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์

 • หารือสร้างความร่วมทางวิชาการกับ บริษัท ไทยอินซานเทค จำกัด

  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณยอง เชิล ลี ประธานบริษัท และคณะทำงานจาก บริษัท ไทยอินซานเทค จำกัด ในการประชุมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนการศึกษาความต้องการวิศวกรสำหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตต่าง ๆ ของภาคการผลิตอีกด้วย

 • ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการสู่สถานศึกษา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันไทย –

EEC Automation Park

ศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Automation ในเขต EEC

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา