Skip to content
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย นวัตกรรม และผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสนับสนุนการแพทย์ และสาธารณสุข

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย นวัตกรรม และผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสนับสนุนการแพทย์ และสาธารณสุข ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ภายในงานประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี

 • ประกาศขยายเวลาการรวบรวมข้อมูลนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี สำหรับข้อมูลสถานะการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

  🚨 ด่วน!!! ประกาศขยายเวลาการรวบรวมข้อมูลนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี สำหรับข้อมูลสถานะการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จากวันที่ 15 ตุลาคม เป็น 31 ตุลาคม 2564 🚨

  📌 เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบในการหาแนวทางสนับสนุนสำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต่อไป ขอให้นิสิตทุกคน ทุกชั้นปี เข้ามาบันทึกข้อมูล และแจ้งตามเพื่อนๆให้เข้ามากรอก

  📌 คณะฯจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางทีมทำงานของมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 🙏 ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ขอให้นิสิต login ด้วยอีเมล รหัสนิสิต@go.buu.ac.th.สามารถกรอกข้อมูได้ดังลิงก์แนบ หรือ Scan QR เพื่อทำแบบสำรวจ https://forms.gle/xiu7i4XXpsRRt4U56

  Know More
 • การให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

  Know More
 • ช่องทางการสื่อสาร สำหรับนิสิต64

  ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของคณะฯ และภาควิชาของตนเอง
  เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

  คลิ๊กที่นี่เพื่อดูกลุ่มไลน์ตามภาควิชา
 • TCAS-64

  ข้อมูลการสมัคร TCAS-64

  Know More
 • 👷👷ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต)
  ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย ได้ทาง QR Code หรือที่

  Know More
 • ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

  ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

Leading Industry-oriented Engineering Faculty in the East

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

พันธกิจ

สร้าง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สนองนโยบายของประเทศ

GEARS

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร และสร้างแรงขับเคลื่อนร่วมกันในทุกภาคส่วน

G = Growth Mindset (คิดก้าวหน้า)
E = Excellent (กล้าเป็นหนึ่ง)
A = Altruism (คิดถึงสังคม)
R = Respect (นิยมปัญญา)
S = Smart (พัฒนาก้าวไกล)

EEC Automation Park

ศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Automation ในเขต EEC

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา