Skip to content
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564

  Know More
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564

  Know More
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564

  Know More
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564

  Know More
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ขอแสดงความยินดีกับ
  คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ
  ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 8 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
  ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

  Know More
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย นวัตกรรม และผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสนับสนุนการแพทย์ และสาธารณสุข

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย นวัตกรรม และผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสนับสนุนการแพทย์ และสาธารณสุข ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ภายในงานประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี

 • ช่องทางการสื่อสาร สำหรับนิสิต64

  ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของคณะฯ และภาควิชาของตนเอง
  เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

  คลิ๊กที่นี่เพื่อดูกลุ่มไลน์ตามภาควิชา
 • ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

  ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

Leading Industry-oriented Engineering Faculty in the East

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

พันธกิจ

สร้าง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สนองนโยบายของประเทศ

GEARS

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร และสร้างแรงขับเคลื่อนร่วมกันในทุกภาคส่วน

G = Growth Mindset (คิดก้าวหน้า)
E = Excellent (กล้าเป็นหนึ่ง)
A = Altruism (คิดถึงสังคม)
R = Respect (นิยมปัญญา)
S = Smart (พัฒนาก้าวไกล)

 • รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564.🎉รายนามบุคลากรดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์🎉⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ ⭕🏆 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ พันธวณิช ⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ⭕🏆 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ .⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ⭕🏆 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ ⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการพัฒนานิสิต ⭕🏆 ดร.

 • วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์ความเป็นไทย และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว เป็นพิธีการประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 และปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “28 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนรู้ พัฒนา เพื่อเติบโต

 • มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการหารือและเยี่ยมชม EEC Automation Park

  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.30 ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดร. อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 • อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับรางวัลในงาน “WE ARE TOGETHER” ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้ารับรางวัลในงาน “WE ARE TOGETHER” ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย จากผลงานการอุทิศตนในการศึกษา วิจัย ตลอดจนสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

 • ประชุม Tech Foresight ภาคตะวันออก กับคณะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้บริหารโครงการวิจัยฯ พร้อมคณะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์วสุพล เผือกนำผล รองคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะทำงาน โดยได้มีการร่วมประชุม Tech

EEC Automation Park

ศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Automation ในเขต EEC

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา