Skip to content
 • เปิดอาชีพวิศวกรรมวัสดุ

  เตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ ที่จะยื่นคะแนน TCAS 65 รอบที่ 2 ไปดูกันว่าเรียนจบสาขาวิศวกรรมวัสดุนั้นเค้าสามารถทำอะไรได้บ้าง

  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ขอแสดงความยินดีกับ
  คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ
  ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 8 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
  ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

  Know More
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย นวัตกรรม และผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสนับสนุนการแพทย์ และสาธารณสุข

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิจัย นวัตกรรม และผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสนับสนุนการแพทย์ และสาธารณสุข ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ภายในงานประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี

 • ช่องทางการสื่อสาร สำหรับนิสิต64

  ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของคณะฯ และภาควิชาของตนเอง
  เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

  คลิ๊กที่นี่เพื่อดูกลุ่มไลน์ตามภาควิชา
 • ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

  ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

Leading Industry-oriented Engineering Faculty in the East

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

พันธกิจ

สร้าง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สนองนโยบายของประเทศ

GEARS

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร และสร้างแรงขับเคลื่อนร่วมกันในทุกภาคส่วน

G = Growth Mindset (คิดก้าวหน้า)
E = Excellent (กล้าเป็นหนึ่ง)
A = Altruism (คิดถึงสังคม)
R = Respect (นิยมปัญญา)
S = Smart (พัฒนาก้าวไกล)

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษอร อักษรศิลป์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ในการได้รับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษอร อักษรศิลป์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ในการได้รับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น จากการเข้าไปร่วมฝึกสหกิจศึกษา กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ในทีม Chaokaset Rainlady Project: Internet of Thing, Artifical Intelligence and Platform for Agriculture โดยเข้าไปดำเนินการวิจัยและพัฒนาโปรเจคย่อยในส่วน IoT (Internet of Things)

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครื่องปรับอากาศขั้นพื้นฐานเพื่อการป้องกันภัยต่อชีวิตนิสิต

  ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครื่องปรับอากาศขั้นพื้นฐานเพื่อการป้องกันภัยต่อชีวิตนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านองค์ความรู้ เข้าใจอย่างถูกต้องและทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอยภัยในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกปฏิบัติในหัวข้อดังต่อไปนี้ บริภัณฑ์ไฟฟ้า โดย ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและภาระทางไฟฟ้าเบื้องต้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สายใจ ฝึกปฏิบัติหัวข้อระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ โดย นายวาที พิพิธหิรัญการ การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นและคณะทำงานจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ

 • สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)

  สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด พร้อมจัดนิทรรศการ IP Market.โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำผลงานอนุสิทธิบัตร เครื่องส่องไฟแอลอีดี (LED) กำลังสูงสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ของรองศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล และนายณัทกร เกษมสำราญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผลงานวิจัย หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ของดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  วันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อติดตามโครงการสำคัญในโครงการ โดยได้มีการ Virtual tour ศูนย์ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้มีการนำเสนอโครงการสำคัญใน EEC จากคณะต่าง ๆ

 • ผู้บริหาร BEKO ร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานทางด้าน Smart Factory model line ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากบริษัท Beko Thai ในการประชุมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานทางด้าน Smart Factory model line ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

EEC Automation Park

ศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Automation ในเขต EEC

ออกแบบและจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา