กดบนชื่อภาควิชาเพื่อเปิด/ปิดรายชื่อคณาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล

E-mail: chantran(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Productivity Improvement, Maintenance Management, Ergonomics

ผศ.ดร. บรรหาญ ลิลา

E-mail: blila(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Production Planning, Quality Control

ผศ.ดร. ฤภูวัลย์ จันทรสา

E-mail: ruephuwc(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Product and Service Development, Plant Design, Operations Research, Multi-criteria Decision Analysis

ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ

E-mail: kritsadap(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Non-destructive Testing, Design of Experiment, Value Engineering

ผศ.ดร. วรัตถา อุทยารัตน์

E-mail: waratta(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การศึกษาความต้องการของผู้ใช้, การออกแบบบริการ (Service Design Thinking), ปัจจัยมนุษย์วิศวกรรม (​Human Factors Engineering)

ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข

E-mail: sunisak(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Nanostructured, Composite and Porous Materials, Aluminum and its Alloys, Severe Plastic Deformation (SPD) Method, Microstructure and Mechanical Properties of Metallic Materials

ผศ. สมเสียง จันทาสี (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: somsiang(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Manufacturing system Engineering (MSE)

อ.ดร. จักรวาล คุณะดิลก

E-mail: jakrawarn(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Operation Research, Production Scheduling

อ.ดร. บัญชา อริยะจรรยา

E-mail: bancha(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Analysis

อ.ดร. สัญญา ยิ้มศิริ

E-mail: syimsiri(at)ng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Supply Chain and Logistics

อ.ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ

E-mail: thanongsak(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Additive Manufacturing, Micro-machining Process, Finite Element Simulation, Industrials Simulation, Modeling and Optimization

อ.ดร. อดิศักดิ์ นาวเหนียว

E-mail: adisakn(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Productivity Improvement

ผศ. ชาญชัย พลตรี

E-mail: charncha(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Product Design

อ. โรสมารินทร์ สุขเกษม 

E-mail: rosemary@eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การยศาสตร์และมนุษยปัจจัย สถิติประยุกต์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

อ. อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล

E-mail: arnonl(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Programmable Logic Control, Materials Engineering

อ. ธนาวดี เพชรยศ

E-mail: thanawad(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Database

ดร. วิศณุ บุญรอด

E-mail: wisanu(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Thin Solid Films, Biomaterials

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

E-mail: sriwiri(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Biological Nutrient Removal (BNR), Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS), Chemical Wastewater Treatment Processes, Activated Sludge Mathematical Model, Advanced Oxidation Processes

รศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม

E-mail: witawat(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ, พรีไบโอติก


ผศ.ดร. วชิรา ดาวสุด

E-mail: wachira(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Model predictive control, Adaptive control, Neural network modeling and control, Simulation and opimization of chemical and biochemical processes.

ผศ.ดร. เสฎฐกรณ์ อุปเสน

E-mail: settakorn(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: วัสดุนาโน ตัวเร่งปฏิกิริยา พลาสมา การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ผศ. เชิดพงษ์ สีดาว (ลาศึกษาต่อ)

E-mail: cherdphong(at)eng.buu.ac.th

ผศ.ดร. นพพล วีระนพนันท์

E-mail: nopphon.we(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Chemical Engineering, Flow Chemistry, Bioprocess, Green Chemistry, Separation Techniques

อ.ดร. ตติยา วรรณโนมัย

E-mail: tatiya.wa(at)eng.buu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช

E-mail: twc(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมในงานคอนกรีต, การซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, วัสดุก่อสร้าง, ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล, การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต, อายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเส้นใย

ผศ.ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: chanyut(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Water Resources Management, Groundwater Hydraulics, Groundwater and Subsurface Contamination, Hydraulic Engineering , Decision Support in Water Resources Engineering, Environmental Hydrology, Surface Hydrology and Hydrogeology

ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ

E-mail: ysiam(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Soil mechanics, Geotechnical engineering

ผศ.ดร. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง

E-mail: thamnoon(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Coastal Engineering, Hydraulic Engineering

ผศ.ดร. ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ

E-mail: piyachatc(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Advanced soil testing

ผศ.ดร. วรรณวรางค์ รัตนานิคม

E-mail: wanwarangr(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมปฐพี

ผศ.ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

E-mail: petcharatl(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Construction Engineering and Management, Information Technology in Construction, Construction Innovation, Safety, Augmented Reality, Virtual Reality

ผศ.ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา

E-mail: pattarapong(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Structural dynamics, Vibration control of structures, Identification of structural system, Weigh-In-Motion

อ.ดร. นพคุณ บุญกระพือ

E-mail: noppakun(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Traffic simulation (i.e. AIMSUN, VISSIM, Paramics), Intersection Signalised design (SIDRA Intersection), Environmental (SIDRA Trips)

อ.ดร. ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

E-mail: piti(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Traffic Impact Analysis, Advance Traveler Information System, Freeway Management, Public Transit: Operation and Design, Energy Conservation and Emission Reduction Strategies

อ.ดร. จรัญ ศรีชัย

E-mail: srechai(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Seismic Behavior and Design of Structures, Seismic Evaluation of Structures, Retrofitting and Strengthening of Reinforced Concrete and Masonry Structures

อ.ดร. ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์

E-mail: patraporn.po(at)eng.buu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร. เจษฎา สายใจ

E-mail: jedsada(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Signal and data analysis, Fault diagnosis and prognosis, Automation system, Renewable energy

ผศ.ดร. โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ

E-mail: chokchai(at)eng.buu.ac.th

อ.ดร. เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ

E-mail: chaowat(at)eng.buu.ac.th

อ. บัณฑร จิตต์สุภาพ

E-mail: bantorn(at)eng.buu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร. วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์

E-mail: worapiro(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน การไหลสองสถานะ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ผศ.ดร. อุทัย ประสพชิงชนะ

E-mail: uthai(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: CFD, Heat Transfer, Fluid Mechanics

ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

E-mail: pawinee(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านพลังงาน ด้านผลของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก และการขยายตัวของการจ้างงานในประเทศ การตรวจสอบสมรรถนะและการใช้พลังงานในระบบทำความเย็น/ระบบปรับอากาศการนำความร้อนทิ้งจากระบบทำความเย็นมาใช้ประโยชน์ การประหยัดพลังงานในระบบความร้อน ระบบการทำความเย็น

ผศ.ดร. วัชรินทร์ ดงบัง

E-mail: watcharin(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การศึกษาตัวแปรที่มีผลการทบต่อการอบแห้งอาหารและเมล็ดพันธุ์พืช การศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดห้องอบแห้งกับขนาดของเครื่องอบแห้ง การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในห้องอบแห้ง

ผศ.ดร. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

E-mail: pakpong(at)eng.buu.ac.th

วามเชี่ยวชาญ: Underwater Vehicle, Robust Sliding Mode Control, Reinforcement Learning and Optimal Control

ผศ.ดร. จิตติ พัทธวณิช

E-mail: jitti(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Modelling in Electrochemical Machining, Multi-axis additive fabrication, Simultaneous localization and mapping (SLAM)

อ.ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: paiboonl(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Natural fiber composite, Nonlinear finite element analysis, Energy policy

อ.ดร. พิศักดิ์ เจิมประยงค์

E-mail: pisak.ch(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Unmanned aerial vehicle (UAV), Robot kinematics and dynamics, Robot design, prototyping, control and communication

อ. สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์

E-mail: supod(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: การแลกเปลี่ยนความร้อนของท่อนำความร้อน สมรรถนะของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและการสึกหร่อของเครื่องยนต์ ระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ยนต์เผาไหม้ภายใน

สำนักงานจัดการศึกษา

ผศ. ดร. พลวัตน์ เจริญขจรชัย

E-mail: pollawat.ch@eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Natural rubber foam, Carbon nanomaterials synthesis and surface modification, Epoxy nanocomposites

อ. ดร. คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย

E-mail: komkrisd(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ: Polymer Composite, Aerospace Composite Structure

อ. ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล

E-mail: chinnawut.pi(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาวัสดุสำหรับประยุกต์ด้านไบโอเซนเซอร์ วิศวกรรมพื้นผิวและการดัดแปลงพื้นผิว (surface engineering and modification) ของวัดสุเพื่อให้สามารถตรึงสารชีวโมเลกุล การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ การขึ้นรูปไมโครอาร์เรย์ด้วยวิธีการเชื่อมขวางพอลิเมอร์เครือข่ายด้วยแสง (photo-crosslinked redox polymer networks) การพัฒนาชุดตรวจจำแนกหมู่โลหิต

อ. ดร. Laurent Patrick Mezeix-Varagnat

E-mail: laurentm(at)eng.buu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ : Composite structures and manufacturing, Computational Modelling, Finite Element, Design and Optimization, Computer Aided Design

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง

E-mail: natthaphol@eng.buu.ac.th