กดบนชื่อภาควิชาเพื่อเปิด/ปิดรายชื่อคณาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล

E-mail: chantran(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3414

ความเชี่ยวชาญ: Productivity Improvement, Maintenance Management, Ergonomics

ผศ.ดร. บรรหาญ ลิลา

E-mail: blila(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3427

ความเชี่ยวชาญ: Production Planning, Quality Control

ผศ.ดร. ฤภูวัลย์ จันทรสา

E-mail: ruephuwc(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3422

ความเชี่ยวชาญ: Product and Service Development, Plant Design, Operations Research, Multi-criteria Decision Analysis

ผศ.ดร. กฤษดา ประสพชัยชนะ

E-mail: kritsadap(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3423

ความเชี่ยวชาญ: Non-destructive Testing, Design of Experiment, Value Engineering

ผศ.ดร. วรัตถา อุทยารัตน์

E-mail: waratta(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3419

ความเชี่ยวชาญ: การศึกษาความต้องการของผู้ใช้, การออกแบบบริการ (Service Design Thinking), ปัจจัยมนุษย์วิศวกรรม (​Human Factors Engineering)

ผศ.ดร. สุนิสา คำสุข

E-mail: sunisak(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3428

ความเชี่ยวชาญ: Nanostructured, Composite and Porous Materials, Aluminum and its Alloys, Severe Plastic Deformation (SPD) Method, Microstructure and Mechanical Properties of Metallic Materials

ผศ. สมเสียง จันทาสี (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: somsiang(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3421

ความเชี่ยวชาญ: Manufacturing system Engineering (MSE)

อ.ดร. จักรวาล คุณะดิลก

E-mail: jakrawarn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3420

ความเชี่ยวชาญ: Operation Research, Production Scheduling

อ.ดร. บัญชา อริยะจรรยา

E-mail: bancha(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3426

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Analysis

อ.ดร. สัญญา ยิ้มศิริ

E-mail: syimsiri(at)ng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3430

ความเชี่ยวชาญ: Supply Chain and Logistics

อ. ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ

E-mail: thanongsak(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3303, 3416

ความเชี่ยวชาญ: Additive Manufacturing, Micro-machining Process, Finite Element Simulation, Industrials Simulation, Modeling and Optimization

อ.ดร. อดิศักดิ์ นาวเหนียว

E-mail: adisakn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3424

ความเชี่ยวชาญ: Productivity Improvement

ผศ. ชาญชัย พลตรี

E-mail: charncha(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3418

ความเชี่ยวชาญ: Product Design

อ. โรสมารินทร์ สุขเกษม 

E-mail: rosemary@eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3415

ความเชี่ยวชาญ: การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การยศาสตร์และมนุษยปัจจัย สถิติประยุกต์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

อ. อานนท์ เลิศวงษ์ไพศาล

E-mail: arnonl(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3429

ความเชี่ยวชาญ: Programmable Logic Control, Materials Engineering

อ. ธนาวดี เพชรยศ

E-mail: thanawad(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3417

ความเชี่ยวชาญ: Statistical Analysis

ดร. วิศณุ บุญรอด

E-mail: wisanu(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3425

ความเชี่ยวชาญ: Thin Solid Films, Biomaterials

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว

E-mail: akkarat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3390

รศ.ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

E-mail: sriwiri(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3404

ความเชี่ยวชาญ: Biological Nutrient Removal (BNR), Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS), Chemical Wastewater Treatment Processes, Activated Sludge Mathematical Model, Advanced Oxidation Processes

รศ.ดร. ปิยฉัตร วัฒนชัย

E-mail: piyachat.a(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3391

รศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม

E-mail: witawat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3397

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ, พรีไบโอติก

รศ.ดร. แดง แซ่เบ๊

E-mail: dangs(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3408

ผศ.ดร. ญาณิศา ละอองอุทัย

E-mail: yanisa(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3406


ผศ.ดร. วชิรา ดาวสุด

E-mail: wachira(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3394

ความเชี่ยวชาญ: Model predictive control, Adaptive control, Neural network modeling and control, Simulation and opimization of chemical and biochemical processes.

ผศ.ดร.เอมม่า อาสนจินดา

E-mail: emma(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3407

ผศ.ดร. ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม

E-mail: srisudas(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3401

ผศ.ดร. มัทนา สันทัสนะโชค

E-mail: mattana(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3402

ผศ.ดร. เสฎฐกรณ์ อุปเสน

E-mail: settakorn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3400

ความเชี่ยวชาญ: วัสดุนาโน ตัวเร่งปฏิกิริยา พลาสมา การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ผศ. เชิดพงษ์ สีดาว (ลาศึกษาต่อ)

E-mail: cherdphong(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3399

อ. ดร. อาณัติ ดีพัฒนา

E-mail: anat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3398

อ. ดร. ชัยวัฒน์ กันหารี

E-mail: chaiwat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3405

อ.ดร. ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์

E-mail: supphasin(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3403

ผศ.ดร. นพพล วีระนพนันท์

E-mail: nopphon.we(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3411

ความเชี่ยวชาญ: Chemical Engineering, Flow Chemistry, Bioprocess, Green Chemistry, Separation Techniques

อ.ดร. สันติ โพธิ์ศรี

E-mail: santi.ph(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3410

อ.ดร. ตติยา วรรณโนมัย

E-mail: tatiya.wa(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3412

อ. ปฏิภาณ บุญรวม

E-mail: patiparn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3396

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช

E-mail: twc(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3433

ความเชี่ยวชาญ: การใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมในงานคอนกรีต, การซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, วัสดุก่อสร้าง, ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล, การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต, อายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเส้นใย

รศ.ดร. วิเชียร ชาลี

E-mail: wichean(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3305, 3435

ผศ.ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์

E-mail: chanyut(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3437

ความเชี่ยวชาญ: Water Resources Management, Groundwater Hydraulics, Groundwater and Subsurface Contamination, Hydraulic Engineering , Decision Support in Water Resources Engineering, Environmental Hydrology, Surface Hydrology and Hydrogeology

ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว

E-mail: arnonw(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3438

ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ

E-mail: ysiam(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3432

ความเชี่ยวชาญ: Soil mechanics, Geotechnical engineering

ผศ.ดร. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง

E-mail: thamnoon(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3440

ความเชี่ยวชาญ: Coastal Engineering, Hydraulic Engineering

ผศ.ดร. ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ

E-mail: piyachatc(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3447

ความเชี่ยวชาญ: Advanced soil testing

ผศ.ดร. วีรพร พงศ์ติณบุตร

E-mail: weeraporn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3443

ผศ.ดร. วรรณวรางค์ รัตนานิคม

E-mail: wanwarangr(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3444

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมปฐพี

ผศ.ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: sitthiphat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3446

ผศ.ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

E-mail: petcharatl(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3304, 3448

ความเชี่ยวชาญ: Construction Engineering and Management, Information Technology in Construction, Construction Innovation, Safety, Augmented Reality, Virtual Reality

ผศ.ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา

E-mail: pattarapong(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3439

ความเชี่ยวชาญ: Structural dynamics, Vibration control of structures, Identification of structural system, Weigh-In-Motion

อ. ดร.เที่ยง ชีวะเกตุ

E-mail: tieng(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3445

อ.ดร. นพคุณ บุญกระพือ

E-mail: noppakun(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3434

ความเชี่ยวชาญ: Traffic simulation (i.e. AIMSUN, VISSIM, Paramics), Intersection Signalised design (SIDRA Intersection), Environmental (SIDRA Trips)

อ.ดร. อมรชัย ใจยงค์

E-mail: jaiyong(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3442

อ.ดร. ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์

E-mail: piti(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3301, 3441

ความเชี่ยวชาญ: Traffic Impact Analysis, Advance Traveler Information System, Freeway Management, Public Transit: Operation and Design, Energy Conservation and Emission Reduction Strategies

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ ศรีชัย

E-mail: srechai(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3449

ความเชี่ยวชาญ: Seismic Behavior and Design of Structures, Seismic Evaluation of Structures, Retrofitting and Strengthening of Reinforced Concrete and Masonry Structures

อ.ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

E-mail: thidaporn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3450

อ.ดร. รัฐพงศ์ มีสิทธิ์

E-mail: ratthaphong.me(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3453

อ.ดร. ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์

E-mail: patraporn.po(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3452

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

E-mail: wiroon(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3460

รศ.ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคล

E-mail: norrarat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3467

ผศ.ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล (คณบดี)

E-mail: nayot(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3309, 3459

ผศ.ดร. อานุภาพ บุญส่งศรีกุล

E-mail: anuparp(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3466

รศ.ดร. จันทนา ปัญญาวราภรณ์

E-mail: jantanap(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3465

ผศ.ดร. เจษฎา สายใจ

E-mail: jedsada(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3469

ความเชี่ยวชาญ : Signal and data analysis, Fault diagnosis and prognosis, Automation system, Renewable energy

ผศ.ดร. โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ

E-mail: chokchai(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3455

อ.ดร. สมเจต ศุภรังสรรค์

E-mail: somjet(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3464

อ.ดร. วิศรุดา ศุภรังสรรค์

E-mail: wisaruda(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3468

อ.ดร. ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง

E-mail: panuwat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3302, 3461

อ.ดร. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร

E-mail: chalerm(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3458

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ

E-mail: chaowat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3471

อ. บัณฑร จิตต์สุภาพ

E-mail: bantorn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3462

อ. สุรชาติ เหล็กงาม

E-mail: surachat(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3463

อ. ธราธร บุญศรี

E-mail: tharathorn(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3456

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร. วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์

E-mail: worapiro(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3476

ความเชี่ยวชาญ: กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน การไหลสองสถานะ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

รศ.ดร. กิตติพงศ์ บุญโล่ง

E-mail: kittipong(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3484

ผศ.ดร. อุทัย ประสพชิงชนะ

E-mail: uthai(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3474

ความเชี่ยวชาญ: CFD, Heat Transfer, Fluid Mechanics

ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

E-mail: pawinee(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3486

ความเชี่ยวชาญ: การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านพลังงาน ด้านผลของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก และการขยายตัวของการจ้างงานในประเทศ การตรวจสอบสมรรถนะและการใช้พลังงานในระบบทำความเย็น/ระบบปรับอากาศการนำความร้อนทิ้งจากระบบทำความเย็นมาใช้ประโยชน์ การประหยัดพลังงานในระบบความร้อน ระบบการทำความเย็น

ผศ.ดร. พุทธา จีนครัว

E-mail: puttha(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3488

ผศ.ดร. วัชรินทร์ ดงบัง

E-mail: watcharin(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3478

ความเชี่ยวชาญ: การศึกษาตัวแปรที่มีผลการทบต่อการอบแห้งอาหารและเมล็ดพันธุ์พืช การศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดห้องอบแห้งกับขนาดของเครื่องอบแห้ง การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในห้องอบแห้ง

ผศ.ดร. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

E-mail: pakpong(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3483

วามเชี่ยวชาญ: Underwater Vehicle, Robust Sliding Mode Control, Reinforcement Learning and Optimal Control

ผศ.ดร. จิตติ พัทธวณิช

E-mail: jitti(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3487

ความเชี่ยวชาญ: Modelling in Electrochemical Machining, Multi-axis additive fabrication, Simultaneous localization and mapping (SLAM)

ผศ.ดร. ปารีชา รัตนศิริ

E-mail: pareecha(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3482

ผศ. เอกชัย สุธีรศักดิ์

E-mail: ekkachai(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3485

ผศ. อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย

E-mail: anuphon(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3481

อ.ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: paiboonl(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3475

ความเชี่ยวชาญ: Natural fiber composite, Nonlinear finite element analysis, Energy policy

อ.ดร. มัณฑนา รังสิโยภาส

E-mail: montana(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3477

อ.ดร. ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์

E-mail: pramote(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3479

อ.ดร. พิศักดิ์ เจิมประยงค์

E-mail: pisak.ch(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3490

ความเชี่ยวชาญ: Unmanned aerial vehicle (UAV), Robot kinematics and dynamics, Robot design, prototyping, control and communication

อ. สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์

E-mail: supod(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3480

ความเชี่ยวชาญ: การแลกเปลี่ยนความร้อนของท่อนำความร้อน สมรรถนะของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและการสึกหร่อของเครื่องยนต์ ระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ยนต์เผาไหม้ภายใน

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ผศ. ดร. พลวัตน์ เจริญขจรชัย

E-mail: pollawat.ch@eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3494

ความเชี่ยวชาญ : Natural rubber foam, Carbon nanomaterials synthesis and surface modification, Epoxy nanocomposites

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย (หัวหน้าภาควิชา)

E-mail: komkrisd(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3492

ความเชี่ยวชาญ: Polymer Composite, Aerospace Composite Structure

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล

E-mail: chinnawut.pi(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3495

ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาวัสดุสำหรับประยุกต์ด้านไบโอเซนเซอร์ วิศวกรรมพื้นผิวและการดัดแปลงพื้นผิว (surface engineering and modification) ของวัดสุเพื่อให้สามารถตรึงสารชีวโมเลกุล การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ การขึ้นรูปไมโครอาร์เรย์ด้วยวิธีการเชื่อมขวางพอลิเมอร์เครือข่ายด้วยแสง (photo-crosslinked redox polymer networks) การพัฒนาชุดตรวจจำแนกหมู่โลหิต

อ. ดร. Laurent Patrick Mezeix-Varagnat

E-mail: laurentm(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3493

ความเชี่ยวชาญ : Composite structures and manufacturing, Computational Modelling, Finite Element, Design and Optimization, Computer Aided Design

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ เมืองรัตน์

E-mail: worawut.mu(at)eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3496

ความเชี่ยวชาญ : Carbon nanomaterials (Graphene and carbon nanotubes), Chemical vapor deposition, Gas sensors, Materials Characterization

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง

E-mail: natthaphol@eng.buu.ac.th โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3497