ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับภาคอุตสาหกรรม และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บริการวิชาการด้านมาตรวิทยา (Metrology) และระบบคุณภาพ (Quality System) ด้านการวัดให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานในด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ


ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ (ฉบับเต็ม)

Price List

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ตารางการฝึกอบรม

สมัครฝึกอบรม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 062-574-5408, 062-559-7567, 038-102-2222 ต่อ 3329
Email : cib-buu@eng.buu.ac.th
Line : @cib-buu

http://www.cib-buu.com/