ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ วศ.บ. สาขาวิศกรรมอุตสาหการ และ วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยแต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมีพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการทางวิศวกรรม สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ นอกเหนือจากนั้นยังส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทางอุตสาหกรรม สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี 2 หลักสูตร มีดังนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) ด้วยกัน 2 หลักสูตร ได้แก่ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ซึ่งทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมควบคุม และตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าสมัยใหม่ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนอกจากนี้ มีจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และฝีมือระดับช่างชั้นสูงให้กับนิสิตที่ได้เรียนรู้ในสองหลักสูตร และผู้สนใจภายนอกที่ต้องการ Upskill/Reskill อีกด้วย


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมโยธาและมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม โดยสอนให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร วิศวกรรมขนส่งและการจราจร วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) ระดับปริญญาโท (วศ.ม.) และระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานในด้านการออกแบบ วางแผน วิเคราะห์และควบคุมการทำงานชิ้นส่วนทางกล ระบบทางความร้อน และการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยมุ่งผลลัพธ์เพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมวัสดุที่มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการประยุกต์เทคโนโลยีวัสดุ การทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ การพัฒนาสมรรถนะ การผลิต และการบำรุงรักษาวัสดุ อาศัยกลไกการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานผลการเรียรู้เป็นสำคัญ พัฒนาทั้งองค์ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมวัสดุในรูปแบบสหวิทยาการ มีทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิต ตามความต้องการกำลังบุคลากรผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมวัสดุเชิงบูรณาการของประเทศเพื่อพร้อมเข้าสู่การเป็นปสมาชิกในประชาคมโลก และการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21