สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทนิสิต ป.ตรี สาขาเดียวกัน พ.ศ.2557
 2. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทนิสิต ป.ตรี สาขาเดียวกัน พ.ศ.2559
 3. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา รหัส 57
 4. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา รหัส 58
 5. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา รหัส 59
 6. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา และการเปลี่ยนสังกัดการศึกษา ภาคพิเศษ
 7. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์ลงข้ามสถาบัน พ.ศ.2559
 8. ประกาศคณะ – หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ประกาศ ม.บูรพา – เรื่องการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ.2559
 2. ประกาศ ม.บูรพา – การเทียบโอนผลการเรียน ระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2556
 3. ประกาศ ม.บูรพา – การเทียบโอนผลการเรียน ระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2560
 4. ระเบียบ ม.บูรพา – ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2558
 5. ระเบียบ ม.บูรพา – ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2558
 6. ระเบียบ ม.บูรพา – ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี (หลักสูตรเหมาจ่าย) พ.ศ.2558
 7. ข้อบังคับ ม.บูรพา – ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2559
 8. ข้อบังคับ ม.บูรพา – ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน พ.ศ.2558

สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์