1. ฝ่ายวิชาการ 3328, 3316, 331410. เลขานุการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3310
2. ฝ่ายสารบรรณ 3325, 332011. หัวหน้าสำนักงานคณบดี 3311
3 .ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 331212. ฝ่าย IT 3321, 3322
4. ฝ่ายวิจัย 331313. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3327
5. ฝ่ายการเงิน 3323, 3324, 331714. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3330
6. ฝ่ายพัสดุ 3318, 331915. ฝ่ายงานแผน 3331
7. ฝ่ายพัฒนานิสิต 331516. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 3346
8. ฝ่ายอาคารสถานที่ 3326, 3334, 333217. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3340
9. ฝ่ายบุคคล 333318. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม 3329

หมายเลขโทรศัพท์ภายในของบุคลากรทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา