สำนักงานคณบดี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 1. นายศิริชัย ปั้มสมสกุล นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
 2. นายสิรวุฒิ จันทร์พร ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 3. นางสาวอรุณี ชูแสงโรจน์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
 4. นายรพิน จินดาเสน ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 5. นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา ผู้ปฏิบัติงานช่าง
 6. นายณัฐเดชา ช้างทอง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 1. นายเพ็ชร รักถนอม วิศวกร ปฏิบัติการ
 2. น.ส.ศิริวิมล ไทยประยูร นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
 3. นางนพรัตน์ เป้าอารีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 4. นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
 5. นางสาวนิภาวรรณ กลิ่นหอม นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 1. นายยิ่งใหญ่ สามารถ วิศวกร ปฏิบัติการ
 2. นายจตุรงค์ เสมอวงษ์ วิศวกร ปฏิบัติการ
 3. นางสาวลัดดา รักจรรยาบรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 4. นางสาวศศิกร มหาพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5. นายสาริน พร้อมใจ คนงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 1. นางสาวภัทราพร จาติเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 2. นายวาที พิพิธหิรัญการ ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 3. ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ วิโนทพรรษ์ ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 4. นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี วิศวกร ปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 1. นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 2. นายนัฐพงษ์ ศรีจริยา ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม
 1. นายวิศรุต คงสกุล วิศวกร ชำนาญการ
 2. นางสาวกรกมล ไพสิฐธนากร วิศวกร ปฏิบัติการ
 3. นายนันทวัจน์ (ณพชร) อุภัยพงศ์ วิศวกร ปฏิบัติการ
 4. นายภราดร กุลวงศ์ วิศวกร ปฏิบัติการ
 5. นายธนาธิป อบมลี นักวิชาการมาตรวิทยา ปฏิบัติการ
 6. อัตราว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานจัดการศึกษา

นางสาวสุณัฐฐา วิงวอน