ข้อตกลงเบื้องต้น

  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน
  • ท่านสามารถกรอกเรื่องเสนอแนะ/อุทธรณ์และร้องทุกข์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หรืออีเมลมาที่สายตรงคณบดี dean@eng.buu.ac.th