คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 และในปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีภาระกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ความรู้ข้อสนเทศทางวิศวกรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานและ 2 ภาควิชา คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อันมีผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขยายให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้น คือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิศวกรรมเครื่องกล เมื่อปี พ.ศ. 2540 2542 และ 2543 ตามลำดับ

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2561 ถึง ปัจจุบัน
  • ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึง 22 กันยายน 2561
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2545 ถึง 22 กันยายน 2553
  • รองศาสตราจาย์ชารี มณีศรี ระหว่างวันที่ 21พฤษภาคม 2545 ถึง 22 กันยายน 2545 (รักษาการ)
  • ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 21 พฤษาภาคม 2541 ถึง 20 พฤษภาคม 2545
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2540 ถึง 20 พฤษภาคม 2541 (รักษาการ)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท ศตวุฒิ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 ถึง 28 ตุลาคม 2540
  • อาจารย์ประถม ใจจิตร ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2538

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน และปรัชญา

มุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้มีคุณภาพ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และเป็นที่พึ่งของสังคมโดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

Leading Industry-Oriented Engineering Faculty in the East / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

พันธกิจ

สร้าง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สนองนโยบายของประเทศ

Core values

G – Growth Mindset (คิดก้าวหน้า)

E – Excellent (กล้าเป็นหนึ่ง)

A – Altruism (คิดถึงสังคม)

R – Respect (นิยมปัญญา)

S – Smart (พัฒนาก้าวไกล)