1 นิสิตกรอกข้อมูลขอรับการช่วยเหลือฯ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
• ใบรับรองแพทย์และผลตรวจจากแพทย์ที่ระบุว่านิสิตติดเชื้อจากโรคโควิด-19
• บัตรประจำตัวนิสิต สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าสมุดเงินฝากบญชีธนาคาร กรอกข้อมูลในแบบแจ้งการรับเงินโอน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2 นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนความคิดเห็น และลงนามรับรอง (แผนที่ 2 ) ทาง e-mail
3 อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนความคิดเห็น และลงนามรับรอง (แผนที่ 2 )
นำส่ง e-mail ต่อมาที่ฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะ ทาง e-mail: watanya@eng.buu.ac.th
4 ฝ่ายพัฒนานิสิต ตรวจสอบเอกสาร
เพื่อเสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตลงนาม และคณบดีลงนามหนังสือนำส่ง
5 ฝ่ายพัฒนานิสิต ส่งเอกสารทั้งหมดให้กองกิจการนิสิต
เพื่อให้คณะกรรมการ บริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ประชุมพิจารณา ผลกระทบ

ไฟล์ขั้นตอนการดำเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กเพื่อดาวโหลด

หมายเหตุ

  1. นิสิตต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดตามข้อ 1 ให้ฝ่ายพัฒนานิสิต ทางไปรษณีย์
  2. นิสิตต้องยื่นเอกสารภายใน 45 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อหรือวันที่เสียชีวิต
  3. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3AzpL0Z หรือ Scan QR Code
รายละเอียดเพิ่มเติม