หมายเหตุ: ข้อมูล ณ สิงหาคม พ.ศ.2561

จำนวนคณาจารย์

ประสบการณ์การสอนของคณาจารย์

จำนวนวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

จำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ