คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนิสิต ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม พื้นที่การเรียนรู้ อีกทั้งระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ได้แก่ ระบบการลงทะเบียนเรียน ระบบประเมินการเรียนการสอน และระบบอื่นๆที่สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัยบูรพา


ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวนิช เปิดให้บริการแก่บุคลาการและนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดให้บริการทุกวันในช่วงเปิดภาคการศึกษา และระหว่างจันทร์-ศุกร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา สืบค้นได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

library

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Engineering Information Technology and Computer Laboratory, EITCL)

ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวนิช เปิดให้บริการทุกวันในช่วงเปิดภาคการศึกษา และระหว่างจันทร์-ศุกร์ในช่วงปิดภาคการศึกษา ห้องปฏิบัติการ EITCL มีอยู่ 2 ห้อง เปิดให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้ในช่วงที่เปิดทำการ ยกเว้นมีการเรียนการสอน

EITCL

การลงทะเบียนเรียน

REG

ในแต่ละภาคเรียนนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

 1. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียน
 2. นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยบูรพา
 3. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและนำไปชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด

การประเมินการเรียนการสอน

TE

เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไป อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นิสิตสามารถประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น


สิ่งอำนวยความสะดวก


นักศึกษาวิชาทหาร

นิสิตที่เรียนวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) สามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร เช่น การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร การขอผ่อนผัน/ยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ฯลฯ ได้ที่หน่วยการทหาร กองกิจการนิสิต


ทุนการศึกษา


สวัสดิการหอพัก

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสร้างหอพักเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่ นิสิต มีจำนวนทั้งสิ้น 10 หลัง ซึ่งได้จัดเป็นหอพักนิสิตชายจำนวน 6 หลัง สามารถรับนิสิตชายได้ประมาณ 800 คน จัดเป็นหอพักนิสิตหญิงจำนวน 4 หลัง สามารถรับนิสิตหญิงได้ประมาณ 4,800 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


ทะเบียนราษฏร์ของนิสิต

นิสิตที่ประสงค์จะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยให้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามา อยู่ใน ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งขอย้ายจากภูมิลำเนาของตนเองเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา และส่งใบแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิมให้งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิตในวันรายงานตัวเข้าหอพักเพื่อดำเนินการแจ้งย้ายเข้าต่อไป


แนะแนวและจัดหางาน

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ได้จัดให้มีบริการจัดหางานเพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะฝึกหา ประสบการณ์และรายได้พิเศษในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่และนิสิตที่กำลังจะจบ การศึกษา โดยได้มีบริการแจ้งข่าวสารการรับสมัครงาน การเตรียมตัวในการสมัครงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องต่างๆใน เบื้องต้น ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ด้านปัญหาส่วนตัวและสังคม ด้านอาชีพ และด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ


ชมรมกิจกรรม

ชมรมในมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 48 ชมรม แบ่งเป็นชมรมสังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 7 ชมรม ชมรมสังกัดฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 ชมรม ชมรมสังกัดฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 9 ชมรม และชมรมสังกัดฝ่ายกีฬาและ นันทนาการ จำนวน 23 ชมรม ศึกษารายละเอียดได้ที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมนุมที่อยู่ภายใต้กำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553

 • ชุมนุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • ชุมนุม Intania chorus
 • ชุมนุมสันทนาการ
 • ชุมนุมพี่ระเบียบ
 • ชุมนุมวิศวะอาสา
 • ชุมนุมดนตรีสากล
 • ชุมนุมวิชาการ
 • ชุมนุมเมล็ดฝันพันธุ์ IE
 • ชุมนุมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

สภาวิชาชีพ / สมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์