การจัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชา สาหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ดังนี้

  1. นิสิตเขียนใบคำร้องขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ (คลิกดาวน์โหลดใบคำร้อง และ ปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ หรือ www.eng.buu.ac.th)
  2. นิสิตชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดความรู้ฯ ในอัตรารายวิชาละ 200 บาท โดยให้โอนจากบัญชีชื่อของนิสิตเท่านั้นเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา” สาขาแหลมทอง บางแสน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 386-0-37451-6 โดยให้โอน ได้ 3 ช่องทาง คือ โอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร, โอนทาง ATM และโอนผ่านระบบ online ทั้งนี้ให้โอนเงินระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น
  3. ยื่นใบคำร้องพร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินทางธนาคาร (เอกสารตามข้อ 1 และ 2) ที่เคาท์เตอร์ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ให้นิสิตเย็บแม็กหลักฐานการจ่ายเงินทางธนาคารไว้ด้านหน้าใบคำร้อง) ให้ยื่นระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น
หมายเหตุ :
  1. หากนิสิตชำระเงินทางธนาคารแล้ว ต้องรีบยื่นใบคำร้องพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินภายในวันทำการถัดไป (สำคัญ)
  2. หากนิสิตชำระเงินวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ต้องรีบยื่นใบคำร้องพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินภายในวันเดียวกัน ก่อนเวลา 15.30 น.
  3. หากทางคณะตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินทางธนาคารของท่านแล้ว ไม่มีการโอนเงินเข้ามาจริง คณะฯจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
  4. หากนิสิตโอนเงินไม่ครบตามรายวิชาในใบคำร้อง ให้นิสิตไปโอนเพิ่มให้ครบ แล้วจึงนำเอกสารมายื่นอีกครั้งภายในเวลาที่กาหนด
  5. ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และตารางสอบ ที่เว็บไซต์คณะฯ www.eng.buu.ac.th ตั้งวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เป็นต้น