โครงการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2

ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) รอบที่ 2 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยมีเป้าหมายของโครงการเพื่อพัฒนากำลังคนด้าน STEM โดยสร้างพื้นฐานให้เยาวชนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้มาทดลอง มาสร้างนวัตกรรมได้ และสร้างเส้นทางอาชีพสู่วิศวกรวิจัย วิศวกรออกแบบ และนวัตกรต่อไปในอนาคต เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการประดิษฐ์ชิ้นงานรวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการควบคุม และเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ภายในโครงการน้อง ๆ จะต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ในหัวข้อ Marine creature robot for Bang-Saen beach clean up หุ่นยนต์สัตว์ทะเลช่วยเก็บขยะชายหาดบางแสน ที่มีขนาดไม่เกิน 20 x 20 x 20 เซนติเมตร สามารถเคลื่อนที่และเก็บขยะ ได้แก่ กระป๋องน้ำอัดลม ขวดน้ำพลาสติก และกล่องนมสี่เหลี่ยม ตลอดจนนำขยะที่เก็บได้ไปทิ้งในถังแยกขยะได้ โดยใช้รีโมทควบคุม ตามระยะเวลาที่กำหนด ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 18000 บาท

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ทีมแพลงตอล 2 สมาชิกในทีมได้แก่ นายสิทธินนท์ ชื่นชูผล นายชาญผล แซ่เฮ้อ นายพุฒิพงษ์ ศรีสุข นางสาวจิตราพร จิตจุล และนางสาวชนิดา เกิดลาภ จากโรงเรียนชิตใจชื่น และรางวัลรองชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 8,000 บาท ได้แก่ทีม แพลงตอน 8 สมาชิกในทีมได้แก่ นางสาวบงกชกร อาจวิชัย นางสาวสรินยา เหมือนแท้ นางสาวอภิญญา สารสิทธิ์ นางสาวเกวลิน กิจการญจน์ และนางสาวสุพิชญา รัตนวงษ์

 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถโหลดภาพกิจกรรมได้โดยคลิ๊กที่นี่