พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (EEC Automation Park) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยบูรพา (EEC Automation Park) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อร่วมมือกันในการนำแนวทางหรือคอนเซ็ป e-F@ctory ในการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน ของทางบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และรวมถึงความชำนาญทางวิชาการด้านวิศวกรรมและไอทีของทางมหาวิทยาลัยบูรพา ไปใช้เพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน, การผลิตภายในของทางบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และหมายรวมถึงการร่วมมือกันในการถ่ายทอดแนวคิดและแนวทางภายใต้กิจกรรมความร่วมมือดังกล่าวนี้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรภายนอกที่สนใจ

ร่วมมือกันวางระบบ/โครงสร้างการพัฒนาทักษะ ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ทางบุคลากรของทางบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และร่วมกันเพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรภายนอกที่สนใจผ่านกิจกรรมความร่วมมือนี้

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงานมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบ การทำงานและการผลิตตามทิศทางเทคโนโลยี และหมายรวมถึงเพื่อรองรับในโรงงานของบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เองในอนาคต

ร่วมมือกันในการบริหารและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ และรวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ในโครงการ EEC Automation Park ของคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ซึ่งจัดตั้งในพื้นที่ มหาวิทยาลัยบูรพา