นิสิตและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รางวัลจากงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ME Nett 2021)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ME Nett 2021) โดยมีนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมการนำเสนอการนำเสนอบทความวิจัยและได้รับรางวัลจากงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้

รางวัล “รองชนะเลิศบทความดีเยี่ยม” จากการนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยีที่ถูกทำลายสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบที่อยู่ในสภาวะลดความชื้น” โดย นายวิศว จักรกลจันทร์, นายอัครพล นวลศรี, นางสาวศิรินภา อุนินคำ และนายนิรวิทธ์ จิรกิตติกูล

ร่วมนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์เอนโทรปีเจเนอเรชั่นจากการถ่ายโอนความร้อนสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบที่อยู่ในสภาวะลดความชื้น” โดย นายวิศว จักรกลจันทร์, นายอัครพล นวลศรี, นางสาวศิรินภา อุนินคำ, นายเชิด กิมสร้อย และนายชาลี เทพสกุล

ร่วมนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยีที่ถูกทำลายสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบที่อยู่ในสภาวะลดความชื้น” โดย นายวิศว จักรกลจันทร์, นายอัครพล นวลศรี, นางสาวศิรินภา อุนินคำ และนายนิรวิทธ์ จิรกิตติกูล

ซึ่งทั้ง 3 บทความวิจัยทั้งหมดนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ผู้ทำงานวิจัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย