ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดี

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา