ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายส่งเสริมบุคคลที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาภาคปกติที่เน้นการวิจัย (นิสิตระดับปริญญาโทแผน ก และระดับปริญญาเอก) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น จึงจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นทุนผู้ช่วยสอน จำนวน 25 ทุน แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม โครงการส่งเสริมนิสิตเรียนดีเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา นโยบายนี้จะส่งเสริมให้มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติที่เน้นการวิจัยมาก ยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ผู้ช่วยอาจารย์ สอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศรับสมัครบุคคลที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุน ผู้ช่วยสอน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 • เป็น ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบแผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องสมัครเข้าเรียนในระบบการศึกษาแบบปกติและเรียนเต็มเวลา
 • ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ดังนี้
  • ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ
  • ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแบบ 1.1* หรือ
  • ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแบบ 2.1* หรือ
  • ระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแบบ 1.2* หรือ 2.2* หรือ
  • ผู้ สมัครขอรับทุนเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จบการศึกษาด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 10% แรกของชั้นเรียน (จำนวน 1 ทุนต่อหลักสูตรเท่านั้น)
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนประเภทอื่นที่ได้รับเงินเดือนในขณะเดียวกัน
*หมายเหตุ
แบบที่ 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบที่ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. รูปแบบของทุนผู้ช่วยสอน

 • ทุน ผู้ช่วยสอนประเภทที่ 1 เป็นทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงในภาคต้นและภาคปลาย (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้
  • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
  • ค่าบำรุงห้องสมุด
  • ค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
  • ค่าลงทะเบียน
  • ค่าบำรุงพิเศษเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • ค่าธรรมเนียมการสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จำนวน 1 ครั้ง
  • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต จำนวน 1 ครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ครั้ง
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ระยะเวลา 10 เดือน)
   • ระดับปริญญาโทให้ได้รับในอัตราทุน 7,000 บาทต่อเดือน
   • ระดับปริญญาเอกให้ได้รับในอัตราทุน 10,000 บาทต่อเดือน
   • ระดับ ปริญญาโท-เอก ให้ได้รับเงินทุนในอัตราเดียวกันกับระดับปริญญาโท เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แล้วให้ได้รับในอัตราเดียวกันกับระดับปริญญาเอก
 • ทุน ผู้ช่วยสอนประเภทที่ 2 เป็นทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงตามข้อ 2.1 เท่านั้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายรายเดือน
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ อ้างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่า ธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. 2552

3. จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่เข้าเป็น นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีกำหนดระยะเวลาการให้ทุนและจำนวนทุน จำแนกตามหลักสูตร ดังนี้

 • หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 1 จำนวน 5 ทุน แต่ละทุนมีระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
 • หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 1 จำนวน 5 ทุน แต่ละทุนมีระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
 • หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 1 จำนวน 5 ทุน แต่ละทุนมีระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
 • หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 1 จำนวน 5 ทุน แต่ละทุนมีระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จัดสรรทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 1 จำนวน 5 ทุน แต่ละทุนมีระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา สำหรับแบบ 1.1 หรือ 2.1 หรือระยะเวลาต่อเนื่องไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา สำหรับแบบ 1.2 หรือ 2.2
หากมีความจำเป็นต้องหยุดรับทุนเป็นการชั่ว คราว ให้ผู้รับทุนยื่นคำร้องหยุดรับทุนเป็นการชั่วคราว รับรองโดยอาจารย์ผู้ดูแลและหัวหน้าภาควิชา และให้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นแก่ คณบดีเพื่ออนุมัติหยุดการรับทุนเป็นการชั่วคราวต่อไป

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) (ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก)
 • ศักยภาพในการสอนระดับปริญญาตรี
 • สอบสัมภาษณ์
 • ความสามารถในการครองตนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
 • บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ช่วยสอน

5. หลักฐานประกอบการสมัครทุน
หลักฐานประกอบการสมัครทุน ใช้เอกสารชุดเดียวกับเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

 • ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบุว่า สมัครทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือวีซ่าและ/หรือพาสปอร์ต จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกอบด้วยใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของทุกระดับการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานและ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน จำนวน 2 คน ใช้แบบฟอร์ม R เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรที่ต้องใช้ใบรับรอง
 • สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษที่มีอายุภายใน 2 ปี (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • Statement of Purpose จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

6. เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุน

 • ผู้ รับทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 1 ต้องทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนหรือสอนเสริมนิสิตในรายวิชาของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์ต่อเดือน เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมดไม่เกิน 5 เดือนต่อภาคการศึกษา
 • ผู้รับทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 2 ต้องทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนหรือสอนเสริมนิสิตในรายวิชาของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีที่สังกัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์ต่อเดือน เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมดไม่เกิน 5 เดือนต่อภาคการศึกษา
 • ผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ เดือนตามตารางที่ กำหนด รับรองโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบและหัวหน้าภาควิชา โดยรวบรวมส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบและ ประเมินผลเมื่อต่อสัญญาทุนในแต่ละภาคการศึกษา
 • ผู้รับทุนต้องมีผลการ เรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาที่ศึกษาไม่ ต่ำกว่า 3.50 และต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากภาควิชาที่สังกัด เพื่อรักษาสภาพผู้รับทุนต่อไป
 • ผู้รับทุนต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาตาม คุณสมบัติที่กำหนดสำหรับงาน วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและ บัณฑิตศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะคำนวณตามสัดส่วนของเวลาปฏิบัติงาน โดยเวลาปฏิบัติงานเต็มเป็นไปตามประเภทของทุนที่ได้รับ
 • ผู้ รับทุนที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างงานเอกชนที่ ได้รับอนุมัติให้ลาเรียนโดยได้รับเงินเดือนสามารถรับทุนผู้ช่วยสอนประเภทที่ 2 ได้เท่านั้น

7. การระงับและยกเลิกทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์ระงับทุนผู้ช่วยสอนในกรณีดังต่อไปนี้

 • ผู้รับทุนผู้ช่วยสอนพ้นสภาพนิสิต
 • ผู้รับทุนผู้ช่วยสอนมีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • ผู้รับทุนผู้ช่วยสอนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุนและตามที่ภาควิชาต้นสังกัดมอบหมาย เช่น
 • มา สาย ขาดเรียน ขาดการปฏิบัติงาน หรือลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ระดับการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอ ความเห็นแก่คณบดี
 • ผู้รับทุนผู้ช่วยสอนประพฤติผิดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา และ/หรือของหลักสูตร/คณะที่นิสิตสังกัด หรือประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและมหาวิทยาลัย

8. การลาออกจากทุนผู้ช่วยสอน

 • ผู้ รับทุนผู้ช่วยสอนมีสิทธิ์ลาออกจากการรับทุนได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยยื่นใบลาออกที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นแก่ คณบดีเพื่ออนุมัติการลาออกต่อไป

9. เอกสารและรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 0-3810 2222 ต่อ 3300
โทรสาร 0-3874 5806
http://www.eng.buu.ac.th/