โครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการการจัดแสดงโครงงานทางวิศวกรรม ประจำปี 2562 (BUU Engineering Project Day 2019) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการนำเสนอผลงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งนิสิต นักเรียน และครู ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานวิศวกรรมดีเด่นประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏผลการประกวดดังนี้

รางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น แยกตามกลุ่มได้แก่

1. กลุ่ม Advanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design) ได้แก่ผลงาน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชุบผิวแข็งด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย โดย นางสาวเจนจิรา วิธิสินธุ์ นางสาวกนกวรรณ รัตนาคะ และนางสาวรพีพรรณ คล้ายสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ. ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ

2. กลุ่ม Biotechnology and Bioengineering ได้แก่ผลงาน การศึกษาลักษณะการตกผลึกของพรีไบโอติกมูลค่าสูง (LEVAN)​ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Bacillus siamensis
โดย  นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม และ นางสาวชนัญชิดา คุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม

3. กลุ่ม Digital and Smart Electronics ได้แก่ผลงาน ระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี NFC โดย นายธนาพล เดชาพิบูลย์ นางสาวมยุลี เอี่ยมเพ็ชร์ และนายสุรเชษฐ์ รักษี อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์

4. Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics) ได้แก่ผลงาน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดตารางการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปยางรถยนต์ โดย นางสาวกมลนิตย์ ตันติวรัตนถิกุล และนางสาวอัญชิสา วรรณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ดร.จักรวาล คุณดิลก

5. Robotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs), Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics) ได้แก่ผลงาน Robot for simultaneous localization and mapping โดย นายพีรณัฐ จอมรุ่งเสรี และนายไตรภพ พันธุ์เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ดร.จิตติ พัทธวณิช

6. Sustainable Energy, Environment and Urban (Infrastructure / Alternative Energy / Pollution and Waste Management / Traffic and Transport Engineering / Construction Management / Water Engineering / Structural Engineering / Geotechnical Engineering) ในกลุ่มนี้มี 2 กลุ่มที่ได้รับรางวัลได้แก่ผลงาน การเปลี่ยนสีของฟิล์มที่มีนิเกิลเป็นองค์ประกอบ โดยการปรับศักย์ไฟฟ้า สำหรับกระจกอัจฉริยะ โดย  นายจิรายุ ขันรักษา และนางสาวพรกนก แซ่ฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ และผลงานการป้องกันการกัดกร่อนแบบคาโทดิกของทองแดงด้วยฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ โดย  นางสาวชนาพร แซ่เฮง และนางสาวภาวิณี ทองมา อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

 

ตารางสรุปผลรางวัลโครงงานวิศวกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

กลุ่ม

โครงงาน

ผู้จัดทำ และอาจารย์ที่ปรึกษา

Advanced Materials and Manufacturing (Material Testing / Materials Processing / Material and Process Design) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชุบผิวแข็งด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย นางสาวเจนจิรา วิธิสินธุ์ นางสาวกนกวรรณ รัตนาคะ และนางสาวรพีพรรณ คล้ายสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ. ดร.กฤษดา ประสพชัยชนะ
Biotechnology and Bioengineering การศึกษาลักษณะการตกผลึกของพรีไบโอติกมูลค่าสูง (LEVAN) ​ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Bacillus siamensis นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม และ นางสาวชนัญชิดา คุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
Digital and Smart Electronics ระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี NFC นายธนาพล เดชาพิบูลย์ นางสาวมยุลี เอี่ยมเพ็ชร์ และนายสุรเชษฐ์ รักษี
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์
Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดตารางการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปยางรถยนต์ นางสาวกมลนิตย์ ตันติวรัตนถิกุล และนางสาวอัญชิสา วรรณรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ดร.จักรวาล คุณดิลก
Robotics and Automation (Robot&Drone / Automated Machine&Device / Machine design / Smart Factory/ etcs), Industrial 4.0 (Productivity Improvement / Waste Reduction / Data Analysis / Quality Control / Process Optimisation / Maintenance Engineering / Ergonomics) Robot for simultaneous localization and mapping นายพีรณัฐ จอมรุ่งเสรี และนายไตรภพ พันธุ์เจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ดร.จิตติ พัทธวณิช
Sustainable Energy, Environment and Urban (Infrastructure / Alternative Energy / Pollution and Waste Management / Traffic and Transport Engineering / Construction Management / Water Engineering / Structural Engineering / Geotechnical Engineering) การเปลี่ยนสีของฟิล์มที่มีนิเกิลเป็นองค์ประกอบ โดยการปรับศักย์ไฟฟ้า สำหรับกระจกอัจฉริยะ นายจิรายุ ขันรักษา และนางสาวพรกนก แซ่ฉาย
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
Sustainable Energy, Environment and Urban (Infrastructure / Alternative Energy / Pollution and Waste Management / Traffic and Transport Engineering / Construction Management / Water Engineering / Structural Engineering / Geotechnical Engineering) การป้องกันการกัดกร่อนแบบคาโทดิกของทองแดงด้วยฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ นางสาวชนาพร แซ่เฮง และนางสาวภาวิณี ทองมา
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์