ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย:        ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    Ph.D. (Civil Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และแบบ 2.1   ไม่น้อยกว่า       48      หน่วยกิต
แบบ 1.2 และแบบ 2.2   ไม่น้อยกว่า       72      หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย   ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
จัดการเรียนการสอน          ในวัน-เวลาราชการปกติ
ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เกณ์การรับเข้าศึกษา

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
 2. แบบที่ 1 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
                     แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำวิจัยโดยคณะกรรมการซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
                     แบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีผลการเรียนดีมาก และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำวิจัยโดยคณะกรรมการซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. แบบ 2 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
                     แบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25
                     แบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำวิจัยโดยคณะกรรมการซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 4. คุณสมบัติอื่นๆ ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
 5. นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ตามที่กำหนดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

þ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
    ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
þ  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ….5/2562……………
     วันที่…21……..  เดือน…พฤษภาคม…….    พ.ศ. ..2562……
þ  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ….6/2562…….
         วันที่….27…….  เดือน…มิถุนายน……    พ.ศ. ….2562………

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

วิศวกรโยธาที่ใช้องค์ความรู้ขั้นสูง นักวิจัย อาจารย์

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้สามารถดำเนินงานวิจัยและบูรณาการความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานวิศวกรรมโยธาขั้นสูงที่ซับซ้อนในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาขั้นสูงของประเทศที่มีทั้งความเข้มแข็ง ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง และสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและประชาคมโลก
 2. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ กฏและระเบียบที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ สามารถออกแบบ ดำเนินการและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาขั้นสูงที่ความซับซ้อนได้โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมโยธาที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชาคมโลก
 4. มีความสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธาขั้นสูง สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง และมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมโยธาขั้นสูง สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธาขั้นสูงได้อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธาขั้นสูงในวงการวิชาชีพได้
 6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรมโยธาขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง สามารถค้นคว้าอภิปรายและนำเสนอผลงานได้อย่างเชี่ยวชาญ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

 1. นิสิตสามารถกำหนดปัญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาด้วยระเบียบวิธีวิจัยได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ
 2. นิสิตสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงได้
 3. นิสิตสามารถเพยแพร่และโต้แย้งทางวิชาการภายไต้กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได้

โครงสร้างหลักสูตร

1)  แบบ 1.1
                                        หมวดวิชาบังคับ              ไม่นับหน่วยกิต
                                        ดุษฎีนิพนธ์                   48      หน่วยกิต
2)  แบบ 1.2
                                        หมวดวิชาบังคับ              ไม่นับหน่วยกิต
                                        ดุษฎีนิพนธ์                   72      หน่วยกิต

3)  แบบ 2.1
                                        หมวดวิชาบังคับ              6        หน่วยกิต
                                           – วิชาบังคับร่วม           ไม่นับหน่วยกิต
                                           – วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา         6        หน่วยกิต
                                        หมวดวิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า     6        หน่วยกิต
                                        ดุษฎีนิพนธ์                   36      หน่วยกิต
4)  แบบ 2.2

                                        หมวดวิชาบังคับ              15      หน่วยกิต
                                           – วิชาบังคับร่วม           ไม่นับหน่วยกิต
                                           – วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา         15      หน่วยกิต
                                        หมวดวิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า     9        หน่วยกิต
                                        ดุษฎีนิพนธ์                   48      หน่วยกิต

ดาวโหลดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ. 2562