ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย:        ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    Ph.D. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบที่ 1 ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว
แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                      48  หน่วยกิต
แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                     72 หน่วยกิต

แบบที่ 2 เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า         48  หน่วยกิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า        72 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย   ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
จัดการเรียนการสอน          ในวัน-เวลาราชการปกติ
ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เกณ์การรับเข้าศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 แบบ ซึ่งก็คือ แบบ 1 และ แบบ 2 โดย แบบ 1 จะเน้นเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น แบบ 1.1 และ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ตามลำดับ ขณะที่ แบบ 2 มีทั้งรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น แบบ 2.1 และ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ตามลำดับ สำหรับระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรของแบบ 1.1 และ 2.1 เท่ากับ 3 ปี ส่วนแบบ 1.2 และ 2.2 มีระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 2. แบบ 1 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
  แบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีผลการเรียนดีมาก โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. แบบ 2 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  แบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
  แบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 4. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

þ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
      ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
þ  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ….7/2561…………………
      วันที่…..24…………..  เดือน…..กรกฎาคม………. พ.ศ. …2561…………….
þ  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ….16/2561…..
          วันที่…..16…………..  เดือน……สิงหาคม………. พ.ศ. …..2561…………..

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

วิศวกรเครื่องกล ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิชาการ หรือ นักวิจัย

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบุคลากรดุษฎีบัณฑิตให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีความสามารถและทักษะด้านการดำเนินการวิจัยในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาซับซ้อนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหา แม้ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอ สามารถจัดการกับข้อโต้แย้งและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
 2. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง สามารถค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติม พร้อมทั้งประยุกต์และสังเคราะห์ในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นได้ ตลอดจนประเมินผลการศึกษาของผลงานวิจัยในปัจจุบัน พร้อมทั้งตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบด้วยวิธีการใหม่ๆ รวมถึงใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาได้ สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนานวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
 4. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งต่อตนเองและสังคม แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและวิชาชีพ
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสรุปสาระสำคัญรวมทั้งนำเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการและวิชาชีพให้เข้าใจได้ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ รวมถึงชุมชนทั่วไป สามารถใช้เครื่องมือและการคัดกรองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพได้และนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อนได้ พร้อมทั้งตีความหมายของผลลัพธ์ของปัญหาด้านวิศวกรรมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการและวิชาชีพให้เข้าใจได้

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

 1. นิสิตสามารถกำหนดปัญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาด้วยระเบียบวิธีวิจัยได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ
 2. นิสิตสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงได้
 3. นิสิตสามารถเพยแพร่และโต้แย้งทางวิชาการภายไต้กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได้

โครงสร้างหลักสูตร

1) แบบ 1.1
ดุษฎีนิพนธ์                                                    48      หน่วยกิต

2) แบบ 1.2
หมวดวิชาบังคับ                                            ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                                    72      หน่วยกิต

3) แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ                                             3        หน่วยกิต
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า                                9        หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                                    36      หน่วยกิต

4) แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ                                             9        หน่วยกิต
วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า                                15      หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                                    48      หน่วยกิต

ดาวโหลดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. 2561