ขอเชิญนิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถาม 2 รายการดังนี้

  • แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สำหรับนิสิต) ปีการศึกษา 2564 ภาคปลาย (คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม)
  • แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1-3) (คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม)
  • แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม)

สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ดังลิงก์แนบหรือ Scan Qr Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
เสียงของท่านคือการพัฒนาของเรา ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณากรอกแบบสอบถาม