ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการประเภทรองหัวหน้าส่วนงาน

กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุนันทา อินทเจริญ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี