หลักเกณฑ์การให้ทุนต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (สามารถโหลดรายละเอียดได้ตามหัวข้อทุน)

  1. หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนโครงงานทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4. ประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  5. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  6. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  7. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  8. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  9. ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สนใจที่จะยื่นขอรับทุน โปรดติดต่อฝ่ายวิจัย เบอร์ 3313 หรือที่อีเมล์ panidap@eng.buu.ac.th เพื่อรับแบบฟอร์มการรับทุน (เนื่องจากมหาวิทยาลัยออกประกาศใหม่ แบบฟอร์ม/สัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะจึงมีการปรับแก้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)