ตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและตารางคุมสอบ
  • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ: ต้อง login เพื่อดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์แนบ และสามารถดูตารางคุมสอบของท่านได้อีกช่องทางผ่านระบบ reg.buu.ac.th