เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายส่งเสริมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนดีและศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติที่เน้นการทำวิจัย นิสิตเหล่านี้จักทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นโยบายนี้ช่วยส่งเสริมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติที่เน้นการทำวิจัยจำนวนมากยิ่งขึ้นและเพิ่มผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติได้ จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นทุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๓

สามารถศึกษารายละเอียดได้ดังไฟล์แนบ

ดาวโหลดรายละเอียดทุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวโหลดใบสมัคร