คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สิ่งแวดล้อม) 90233 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่  ๐๔๖ /๒๕๖๔

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

————————-

                  

                   ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดการคัดเลือก ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง  การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

                   ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓)

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑   นางสาวตติยา  วรรณโนมัย

                  

                   ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๒๙๖๔ ภายในวันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์

   

รายละเอียดทั้งหมดคลิกดูได้ที่นี่